ФИЛПЛАСТ ООД
Свържи се с нас: info@philplast.com

Филпласт спечели европроект

На 16.12.2015 г. в гр. София, ръководството на „Филпласт” ООД получи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Чрез закупуването на предвиденото оборудване по проекта ще се решат затруднения, директно свързани с производствения процес в предприятието:

 Необходимост от разширяване на капацитета на производството и предлагане на нови продукти;

 Амортизирано оборудване, което създава проблем с качеството на готовата продукцията и ограничава реализацията й;

 Големите енергийни и ремонтни разходи, също следствие на използваното амортизирано оборудване;

 Големи разходи за ръчен труд, поради отсъствието на по-прецизни машини, покриващи пълния цикъл на производство;

 Необходимост от оптимизация и прецизност при замерването и подготовката на заготвяните материали и детайли;

Очакваните резултати от реализацията на настоящия инвестиционен проект са разширяване на предлаганата гама продукти, намаляване на себестойността на продукцията и производствените разходи, съкращаване процеса на завършване на изделията, повишаване качеството на предлаганите продукти, намаляване на енергийните разходи с позитивен ефект за опазване на околната среда, разширяване на пазарните позиции на дружеството, увеличаване на производствения капацитет и намаляване на ръчното измерване и подготовка на детайлите. Новите продукти и услуги, в резултат от направената инвестиция, ще бъдат: детайли и матрици, за които е нужна 5-осна металообработка; малки пластмасови шприцови детайли от технически пластмаси; замерване на изработваните детайли и предоставяне на инспекционни протоколи за клиентите на пластмасови изделия и метални части.

Общата цел на проектопредложението е насочена към модернизиране на технологичното оборудване на „Филпласт” ООД чрез инвестиционна подкрепа за закупуване на модерно оборудване и машини. Това ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентните му предимства на пазара.

Специфичните цели на проекта са свързани с:

 Въвеждането в експлоатация на съвременно технологично оборудване;

 Увеличаване на ефективността на производството и пазарните позиции на предприятието;

 Оптимизиране на производствения процес чрез съкращаване на времето за измерване и подготовка на материалите, чрез намаляване на използвания ръчен труд и чрез по-бързото и добро проектиране, моделиране и тестване на детайлите.

 Повишаване на качеството на предлаганата продукция;

 Разширяване на производството чрез повишаване на капацитета и въвеждане на нови продукти и услуги.

 Повишаване на енергийната ефективност на машините, използвани в предприятието;

 

Стойност на проекта: 1 291 571,1 лв.

Принос на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.: 774 942,66 лв.

ISO 9001:2015

Филпласт е сертифицирана по ISO 9001 от 2007-ма година. Настоящият ни сертификат е валиден до Април 2022.

Свали като PDF

Машинен парк

За подробен списък на нашите машини и техните характеристики, моля погледнете нашият Машинен Парк.

Свали като PDF