П Л А С Т М А С О В И   И З Д Е Л И Я

Контрол на качеството


Лабораторията за контрол на качеството прилага прецизно описани процедури, за да бъдат задоволени изискванията на всеки отделен клиент и продукт. Контролът на качеството включва замервания на различни параметри на продукта, извършвани на определени партиди, на конкретни изделия или, ако е необходимо, на всяко изделие поотделно. Правим замервания на:
  • 3D измерване
  • Тегло
  • Размери
  • Дебелина на стените и слаби места
  • Контрол под налягане
  • Външен вид (липса на надраскване, разнотоние, др.)
  • Пълна съвместимост с други елементи на крайното изделие (капачки, бутилки, други елементи)